drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Pełczycach

PRZENIESIENIE  DECYZJI  O  WARUNKACH  ZABUDOWY

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  lub
  2. Załączniki:
    • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora;
    • kopia decyzji o warunkach zabudowy

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.