drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Pełczycach

POZOSTAŁE OPŁATY POBIERANE PRZEZ ............ (PRZEDSIĘBIORCY) - W SPRAWACH UMORZEŃ,
ROZŁOŻENIA NA RATY I ODROCZENIA

Podstawa prawna:

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
   
w zależności od sprawy

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku-opłaty   lub 
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - opłaty    lub 
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości, opłaty    lub 
 2. Załączniki - w przypadku osób fizycznych i prawnych  prowadzących działalności gospodarczej
  • bilans za trzy lata poprzedzające złożenie wniosku
  • rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za rok poprzedni
  • bieżące sprawozdanie finansowe
  • wysokość i rodzaje zobowiązań 
  • wysokość i rodzaje wierzytelności 
  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty działalności gospodarczej w ostatnich trzech miesiącach
  • REGON i NIP
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego
  • oświadczenie o nie zaleganiu/zaleganiu z innymi zobowiązaniami publicznoprawnymi
  • kopia zeznania podatkowego za poprzedni rok
  • kopie umów kredytowych lub pożyczkowych
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
Opata skarbowa*:

 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA :
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY* :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

      *tryb odwoławczy przysługuje w przypadku:

 • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • grzywny szkolnej
 • opłaty eksploatacyjnej
 • mandatu karnego

VI. UWAGI:

             Dotyczy następujących należności:

 1. Czynsz dzierżawny za grunty;
 2. Czynsz za najem lokalu użytkowego;
 3. Czynsz za najem lokalu mieszkalnego;
 4. Spłata lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego oraz nieruchomości;
 5. Opłata adiacencka;
 6. Opłata planistyczna;
 7. Koszty dokumentacji;
 8. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 9. Grzywna szkolna;
 10. Mandat karny;
 11. Opłata eksploatacyjna;
 12. Pozostałe należności wynikające ze stosunków cywilnoprawnych